ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 พบกับกิจกรรมของหลักสูตรต่าง ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ในงานมีสินค้าและบริการซึ่งเป็นผลผลิตจากสาขาวิชาต่าง ๆ จัดจำหน่าย  อาทิ  ผลิตภัณฑ์จากการเป่าแก้วและเทียนเจลจากสาขาวิชาเคมี  ขนมจากวิทยาศาสตร์การอาหาร  นวดเพื่อสุขภาพจากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ  น้ำดื่มจากสมุนไพรพื้นบ้านจากคณะวิทยาศาสตร์  และร้านค้าโดยนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ  เป็นต้น

  และพบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทต่าง ๆ  ได้แก่  บริษัท Acer ประเทศไทย จำกัด  บริษัท Epson ประเทศไทย จำกัด  บริษัท ธงชัยโอเอเซอร์วิส  เป็นต้น

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กำหนดการวันวิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้