การตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตอบปัญหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เนื่องในวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

ณ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้