แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรในวิชาชีพ และสังคม
ในการนี้จึงขอความร่วมมือท่านโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนในการจัดการศึกษาต่อไป
ขอขอบพระคุณอย่างสูง/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

==>  คลิกเพื่อทำแบบสอบถาม

แชร์ข่าวนี้