การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python Programming for Data Science Workshop)

python

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python Programming for Data Science Workshop)

รายละเอียดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่สนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันอบรม : ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562

สถานที่อบรม : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม เป็น อาคารนวัตปัญญา ชั้น2 ห้องหงส์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  คลิกเพื่อดูแผนที่

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

อบรม 2 วัน (ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562)

 • Overview to Data Science
 • Overview to commonly used tools: DB, programming, cloud platforms, machine learning algorithms and tools, analytics and visualization tools
 • Recap on programming: values and variables, expression, if-then condition, iterations, list, tuple, dict, functional programming
 • List comprehension vs loop
 • Vectorized operation: from list comprehension to numpy operations
 • Python numpy:
 • numpy arrays o standard reduce operations
 • applying user-defined reduce operations
 • Python pandas:
 • From arrays to Pandas Series and Data Frame
 • Do the Data Things using pandas: I/O, describe statistics, imputation, index and columns, viewing data, visualizing data, understanding data
 • Python pandas:
 • Built-in matplotlib for quick data visualization
 • Recap on basic statistics: mode, median, average, standard deviation, variance, correlation, rolling average, percentile/decile, distribution
 • Data story telling – How to present your data insights?
 • Swift data challenge #1
 • Regression problem: concept and tool
 • Linear, quadratic
 • Other regression methods
 • Evaluation measures:
 • mean square error (MSE), R2
 • Classification problem: base classification algorithms
 • Logistic regression
 • Decision tree
 • SVM
 • Training/Testing; Cross validation
 • Evaluation measures: precision, recall, accuracy, lift, ROC / AUC
 • Visualizing model results
 • Swift data challenge #2
 • Segmentation and clustering
 • PCA, t-SNE, dimensionality reduction
 • Ensemble methods: concept and tool
 • General concept of Bagging (bootstrap aggregation), Boosting
 • Random forest
 • Boosted decision tree

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม

ลงทะเบียนอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเข้าอบรมให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการเก็บข้อมูล

จำกัดจำนวน 30 คน เท่านั้น

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน

 1. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 2. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
 • ชำระเงินสด : ชำระด้วยตนเองที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • ธนาณัติ : สั่งจ่ายในนาม อาจารย์ศิโรรัตน์ กุลวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปณ. บุรีรัมย์ 31000
 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร

ชำระผ่านธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เลขที่บัญชี : 427-1-17558-6

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : นางวิไลรัตน์ ยาทองไชย, กมลรัตน์ สมใจ

 • วิธีแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน : ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนการอบรมมาที่ e-mail : it@bru.ac.th

โทรศัพท์ 0-4461-1221 ต่อ 6621, 6622

โทรสาร 0-4461-2858

ตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

แชร์ข่าวนี้