ประกาศผลการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ประกาศผลการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ผลการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา

สอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562


ห้องสอบ 101

กรรมการสอบ 1. ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ , 2. อ.จิรวดี โยยรัมย์ , 3. อ.พิชิต วันดี  

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ผลการสอบ
 1 540112285057

540112285058

น.ส.วรรณภา อ่อนนวล

น.ส.ศุภมาศ คะเรรัมย์

สื่อการเรียนการสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ชนิดของคำ PARTS OF SPEECH สำหรับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1  อ.จิรวดี โยยรัมย์  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 2  570112415009  น.ส. ประภาวดี ใยสิงห์ การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 3  570112415004  น.ส.ญาติกา เพกประโคน  การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องดาวลูกไก่  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 4  570112415030  นายวสวัตติ์ เทสถิตย์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ แบบ Super-Deformation ที่ส่งเสริมทางด้าน ความมีน้ำใจ สำหรับนักเรียนระดับประถมศีกษา ตอนต้น เรื่อง หนูนิดไม่มีน้ำใจ  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 5  570112417052  น.ส.ปวีณา ศิลา การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีน้ำใจ เรื่องยีราฟเพื่อนรัก สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ  ผ่านแบบมีเงื่อนไข

***หมายเหตุ*** การผ่านแบบมีเงื่อนไขทุกหัวข้อโครงงาน ให้ส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเอกสารต้องได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี

 


 

ห้องสอบ 202

กรรมการสอบ 1. อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม , 2. อ.นิธินันท์ มาตา , 3. อ.แสงดาว นพพิทักษ์  

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ผลการสอบ
 1 580112415004 นายฉัตรมงคล เชื้อรัมย์ การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮัมบี้ ซุ่มซ่าม  อ.จิรวดี โยยรัมย์  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 2  560112417033 560112417036 น.ส.ปาลิตา ประกอบมี

น.ส.พัสวนันท์ แกมกระโทก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ศิลปะ อ.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 3 540112285036

540112285042

นายศตวรรษ เข็มบุบผา

นายสมยศ นามวงษ์

การพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้เรื่องสมุนไพร อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 4 540112285027

540112285045

นายปณวัฒน์ ราชประโคน

นายอดิเทพ ก๊กรัมย์

การพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้วิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นเมื่อหลงป่า อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม  ผ่านแบบมีเงื่อนไข
 5 540112285015

540112285032

นายธเนษฐ หรีกประโคน

นายรชตะ อิ่มออม

การพัฒนาโปรแกรมเกมแนวแอ็คชั่น เรื่อง เทโร่ วีรบุรุษแห่งทะเลทราย อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม  ผ่านแบบมีเงื่อนไข

***หมายเหตุ*** การผ่านแบบมีเงื่อนไขทุกหัวข้อโครงงาน ให้ส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเอกสารต้องได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี

 


 

ห้องสอบ 204

กรรมการสอบ 1. อ.ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย , 2. อ.นพพล เชาวนกุล , 3. อ.ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์  

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  ผลการสอบ
 1 580112416038
610112418014
น.ส.มธุรดา ทะลายรัมย์
นายเนติพงษ์ วงษ์นอก
เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ำหนักดิจิตอลสำหรับการวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา อ.นพพล เชาวนกุล  ผ่านแบบมีเงื่อนไข

***หมายเหตุ*** การผ่านแบบมีเงื่อนไขทุกหัวข้อโครงงาน ให้ส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเอกสารต้องได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี

 


แชร์ข่าวนี้