ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1-2561)

ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1-2561)

คำชี้เเจง
นักศึกษาที่ต้องการขึ้นสอบ ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1-2561) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ลงทะเบียนขอสอบหัวข้อโครงงานที่นี่

พร้อมส่งเอกสารดังนี้
1. เอกสาร CI01
2. CI02 (4 ชุด)
3. CI03

– กำหนดส่งเอกสาร ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
– ประกาศตารางสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2561
– สอบหัวข้อโครงงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ส่งที่หน้าห้องพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) e-mail : wilirat.bru@gmail.com

แชร์ข่าวนี้