ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561

ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561

ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (ก.ค. 61)

– ส่งภายในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
– แจ้งตารางสอบ วันที่ 18 กรกฏาคม 2561
– สอบวันที่ 19 กรกฏาคม 2561

พร้อมส่งเอกสารดังนี้
1. เอกสาร CI01
2. CI02 (4 ชุด)
3. CI03

ส่งที่หน้าห้องพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม)
E-mail: wilirat.bru@gmail.com

==> ฟอร์มขอสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา

แชร์ข่าวนี้