แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีการศึกษา2561 ขึ้น
ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางในการเตรียมตัวก่อนจบการศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการสมัครงาน และสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 เมษายน 2562

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา รายการ วิทยากร/ผู้ดำเนินการ
 07.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน หน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  งานกิจกรรรมนักศึกษา

ลงชื่อและยิงบาร์โค้ด

 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดและปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

รักษาราชการแทน อธิการบดี

 09.30 – 10.00 น. การรับใบรับรองวุฒิและการดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิต คุณณัฐธิชา ยอดไฟอินทร์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 10.00 – 10.30 น. การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การลงทะเบียนบัณฑิต online คุณปัณปภัช สง่ากลาง

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 10.30 – 12.00 น. ประสบการณ์การสมัครงานของบัณฑิตใหม่ อ. ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน วิทยากรจากจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
14.00 – 15.00 น. การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน วิทยากรจากบริษัท JOP TOP GUN จำกัด
15.00 – 16.30 น. บริษัท หน่วยงานเอกชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน หน่วยงานละ 5 นาที

บริษัท ONE TO ONE CONTACTS

สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน
16.30 น. ปิดโครงการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แชร์ข่าวนี้