ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 2561

ประกาศสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 2561

แบบฟอร์มสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา

พร้อมส่งเอกสารดังนี้
1. เอกสาร CI01
2. CI02 (4 ชุด)
3. CI03

– กำหนดส่งเอกสาร ไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


ประกาศตารางสอบ วันที่ 4 กันยายน 2561 


– สอบหัวข้อโครงงาน วันที่ 5 กันยายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ส่งที่หน้าห้องพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) e-mail : wilirat.bru@gmail.com

แชร์ข่าวนี้