ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่2/2561

ประกาศตารางสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่2/2561

ตารางสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา (ฉบับแก้ไข)

สอบวันที่ 16 มกราคม 2562

เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


ห้องสอบ 101 เวลาสอบ 13.00น. เป็นต้นไป

กรรมการสอบ 1. ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ 2. อ.จิรวดี โยยรัมย์ 3. อ.พิชิต วันดี  

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 1 540112285057

540112285058

น.ส.วรรณภา อ่อนนวล

น.ส.ศุภมาศ คะเรรัมย์

สื่อการเรียนการสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ชนิดของคำ PARTS OF SPEECH สำหรับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1  อ.จิรวดี โยยรัมย์
 2  570112415009  น.ส. ประภาวดี ใยสิงห์ การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านความรับผิดชอบสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
 3  570112415004  น.ส.ญาติกา เพกประโคน  การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องดาวลูกไก่  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
 4  570112415030  นายวสวัตติ์ เทสถิตย์ การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ แบบ Super-Deformation ที่ส่งเสริมทางด้าน ความมีน้ำใจ สำหรับนักเรียนระดับประถมศีกษา ตอนต้น เรื่อง หนูนิดไม่มีน้ำใจ  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ
 5  570112417052  น.ส.ปวีณา ศิลา การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานด้านความมีน้ำใจ เรื่องยีราฟเพื่อนรัก สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย  ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ

 


 

ห้องสอบ 202 เวลาสอบ 13.00น. เป็นต้นไป

กรรมการสอบ 1. อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม  2. อ.นิธินันท์ มาตา  3. อ.แสงดาว นพพิทักษ์  

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 1 580112415004 นายฉัตรมงคล เชื้อรัมย์ การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮัมบี้ ซุ่มซ่าม  อ.จิรวดี โยยรัมย์
 2  560112417033 560112417036 น.ส.ปาลิตา ประกอบมี น.ส.พัสวนันท์ แกมกระโทก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ศิลปะ อ.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
 3 540112285036

540112285042

นายศตวรรษ เข็มบุบผา

นายสมยศ นามวงษ์

การพัฒนาเกม 2 มิติ เพื่อสอดแทรกความรู้เรื่องสมุนไพร อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

 


 

ห้องสอบ 204 เวลาสอบ 13.00น. เป็นต้นไป

กรรมการสอบ 1. อ.ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย 2. อ.นพพล เชาวนกุล 3. อ.ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์  

 ลำดับที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อ-สกุล  ชื่อโครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 1 580112416038
610112418014
น.ส.มธุรดา ทะลายรัมย์,
นายเนติพงษ์ วงษ์นอก
เครื่องวัดความสูงและชั่งน้ำหนักดิจิตอลสำหรับการวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา อ.นพพล เชาวนกุล

แชร์ข่าวนี้