พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2662 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
นำโดย รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU)

ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในพิธีลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ตกลงร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์
อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกัน
ในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ศาสตรารจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล (Python for Data Science Workshop) ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการจัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพบรรยายกาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้