ตราและสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตราสัญลักษณ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ