โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้

เรื่อง เทคนิควิธีการเลือกสายสัญญาณให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายในองค์กร

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับบริษัท Interlink จัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ในเรื่อง เทคนิควิธีการเลือกสายสัญญาณให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายในองค์กร โดยโครงการอบรมเสริมทักษะความรู้ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย รวมทั้งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในงานด้านระบบเครือข่ายต่อไป  

ได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาส คำสระสม Technical & Product Training Engineer และทีมงาน ตัวแทนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้