การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 สำหรับนักศึกษาไอทีชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2

การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 สำหรับนักศึกษาไอทีชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ทักษะ ในเนื้อหาที่นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 ทั้งนี้ การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 ถือได้ว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาซอฟท์แวร์บนเครือข่ายที่นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในระหว่างปิดภาคเรียนค้นคว้าและฝึกทักษะเพิ่มเติมอีกด้วย

กำหนดการโครงการ การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5

วันที่ 6 – 7 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร ห้อง
 6 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
 •  คำสั่ง HTML พื้นฐาน
 • โครงสร้างภาษา HTML 5

 อ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม

 202
 7 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
 •  Tag ใหม่ๆ ที่ควรทราบ
 • คำสั่ง HTML5
 • การเขียน HTML Form

อ.ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

 202

กำหนดการโครงการ การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 + JAVA Script

วันที่ 6 – 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร ห้อง
 6 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
 •  คำสั่ง HTML พื้นฐาน
 • โครงสร้างภาษา HTML 5

 อ.เก่ง จันทร์นวล

 201
 7 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
 •  Tag ใหม่ๆ ที่ควรทราบ
 • คำสั่ง HTML5
 • การเขียน HTML Form

อ.เปรม อิงคเวชชากุล

 201
8 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
 • Java Script

อ.พิชิต  วันดี

201

แชร์ข่าวนี้