การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่องการเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML 5  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ ทักษะ ในเนื้อหาที่นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรและเป้นเตรียมความพร้อมในการเรียน อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในระหว่างปิดภาคเรียนค้นคว้าและฝึกทักษะเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มารใช้ประกอบการจัดทำโครงงานนักศึกษา แพัฒนาเป็นความชำนาญในอันจะนำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2561 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน

 

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้