โครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP)

โครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งาน Internet of Thing (IoT) พื้นฐาน และการสร้างเกมเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562 มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรม ในครั้งนี้รวม 67 คน
โดยโครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น. ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 01

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 02

แชร์ข่าวนี้