โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการไอที : (IT BRUCAMP)

โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการไอที : (IT BRUCAMP)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งการศึกษา ซึ่งการเรียนรู้เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้งาน loT พื้นฐานหรือการเรียนรู้สั่งงานหุ่นยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน  ซึ่งนอกจากการเรียนรู้การใช้งานแล้วยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
๒) เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
๓) เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่น้องร่วมกับคณาจารย์

กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ครูผู้ควบคุมนักเรียนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์รวมจำนวน ๕๐ คน โดยการคัดเลือกจากการสมัคร

วิทยากร

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

สถานที่ดำเนินการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถาม

ผศ.ดร.กมลรัตน์  สมใจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000
เบอร์โทรศัพท์: 044-611221  ต่อ  6621 มือถือ: 081-999-5205
เว็บไซต์:  http://www.it.bru.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

– รายละเอียดโครงการ (กำหนดการ และใบสมัคร)
– ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์

แชร์ข่าวนี้