โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการไอที : (IT BRUCAMP) set 2

โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการไอที : (IT BRUCAMP) set 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้งาน loT พื้นฐานหรือการเรียนรู้สั่งงานหุ่นยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน  ซึ่งนอกจากการเรียนรู้การใช้งานแล้วยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน แข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจสารสนเทศ

จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  การอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนภัทรบพิตร และ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เข้าร่วมในการอบรม รวมทั้งสิ้น 25 คน

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้