โครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) 2562

โครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งาน Internet of Thing (IoT) พื้นฐาน และการสร้างเกมเบื้องต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

โดยโครงการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม2562 ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น. ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

หัวข้อ/เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1. Internet of Thing(IoT) : การควบคุมหลอดไฟด้วยสมาร์ทโฟน

 • แนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟติงส์
 • แนวคิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของอินเทอร์เน็ตออฟติงส์
 • การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian บน Raspberry PI
 • แนะนำการใช้งาน Linux command line เบื้องต้น
 • การติดต่อสื่อสาร GPIO บน Raspberry PI
 • การออกแบบชุดควบคุมหลอดไฟ ด้วย Raspberry PI
 • การเชื่อมต่อกับชุดควบคุมหลอดไฟ ด้วยโพรโตคอล MQTT
 • ทดสอบการควบคุมหลอดไฟผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านทาง HTTP, websocket

กลุ่มที่ 2. การสร้างเกมด้วย Construct 2

 • แนวความคิดในการสร้างเกม
 • การใช้งานโปรแกรม  Construct 2 พื้นฐาน
 • การเรียนรู้คุณสมบัติของ Object ที่ต้องการใช้งาน
 • เรียนรู้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนเกมขั้นพื้นฐาน
 • เรียนรู้การทำงานของ Behavior
 • การเลือกรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และเสียงมาใช้ในเกม
 • การทำ Workshop

 


 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 01

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 02

 


 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเข้าร่วมอบรม

โครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

กลุ่มที่ 1  Internet of Thing (IoT) : การควบคุมหลอดไฟด้วยสมาร์ทโฟน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล (นักเรียน)  ชื่อโรงเรียน  อาจารย์ผู้ควบคุม
 1  นายธนกฤต  วิโรจน์สกุล โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  นางสาวอัจฉรา คะรานรัมย์
 2  นายฉัตรดนัย  พลเขต
3  นายพิพัฒน์  แรมพิมาย
4  นายวสุ  ชัยทัศสิริ  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นางรษา  วิลาจันทร์
5  นายพงศภัค  บุญลือ
6  นายสุรสีห์  งับประโคน
7  นางสาวดารินทร์ กุมรัมย์  โรงเรียนภัทรบพิตร นายบรรลุ ช่อชู
8 นางสาวนาริทร์ เสนขุนทด
9  นายชัชวาลย์ อังกรรัมย์
10  นายจักริน    พาพิมพ์  โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  นายอัครชัย  โพนสัย
11 นางสาวโชติกา  บุราสิทธิ์  โรงเรียนลำปลายมาศ นายภานุพงษ์  พลชื่น
12  นางสาววิจิตรา  วงศ์แววดี
13  นางสาววราภรณ์  ชนะโม
14  นายเจษฎา ฝ้ายพรม  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์
15  นายอภิชาติ สุขปีรดา
16  นางสาวสัจจพร ฤทธิ์ณรงค์  โรงเรียนพนมรุ้ง นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์
17  นางสาวสิริมา เก่งธัญญกรณ์
18  นางสาวอังคฌา พุ่มพวง
19  เด็กชายพลวัฒน์  กิ่งกระโทก  โนนสุวรรณพิทยาคม  นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ

 


รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

กลุ่มที่ 2 การสร้างเกมด้วย Construct 2

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ลำดับที่  ชื่อ-สกุล (นักเรียน)  ชื่อโรงเรียน  อาจารย์ผู้ควบคุม
 1  นายขวัญชัย คงขาว โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  นางสาวอัจฉรา คะรานรัมย์
 2  นายณัฐวุฒิ  มีสุข
3  นายชโลธร  แสนคนึง
4  นางสาวธัญญาลักษณ์ นิรอดรัมย์ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม  นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์
5  นางสาวฐิดาพร  ว่องธัญกรณ์
6  นายภูมิรัฐ  เลิบไธสง  โรงเรียนพุทไธสง นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์

นางสาวมนนภัส หงษ์สา

7  นายสุริยา  ต้นวงษ์
8  นายปารมี  ชุมศรี
9  นายอภินันท์ เกไธสง
10 นางสาวชลนิภา  สังสีแก้ว โรงเรียนแคนดงพิทยาคม  นางพิมพ์พิศา  นาคขำ
11  นางสาววรัญญา  ชะวูรัมย์
12  นางสาวธารทิพย์  อ่างมัจฉา
13  นายพีระพัฒน์​   พาพลงาม โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ นายธนพัฒน์​  ศิริสำราญ
14  นายพิชิตชัย​  แพงบุญ
15  นายภานุวิชณ์​  คำแหงฤทธิ์
16  จิรัติกาล เรืองรัมย์ โรงเรียนภัทรบพิตร  นายบรรลุ ช่อชู
17  ภูชิต ภักดี
18  สมฤทัย มั่นคง
19  นายธีรัตม์     โชคทวีเศรษฐ์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  นายอัครชัย  โพนสัย
20  นางสาวจุลเกศ     ฉิมพาลี
21  นาย ธีรภัทร ปะนาตัง โรงเรียนมัธยมพรสำราญ นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ
22  นางสาว วรรณนิศา คุ้มเล่ายุง
23  นางสาว ปนัดดา คุ้มเล่ายุง
24  นายกรวิทย์ คำพงษ์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  นายวินัส ใยยอง
25  นางสาวพัชรินทร์ เพ่งพิเดช
26  นายอนิรุจน์  ขาวงาม
27  นายธราเทพ  ศิริพันธ์ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม นางกุลนิดา  ศรีวีระพันธ์
28  นางสาวอรจิรา  ศรีแก้ว
29  นางสาวมณีรัตน์  บูระศรี
30  นางสาวอารยา  เจริญสุข โรงเรียนลำปลายมาศ  นายภานุพงษ์  พลชื่น
 31  นางสาวธัญญาดา  เทียมวงศ์
32  นางสาววนิดา  พัดบางซื่อ
33  นายวัชรพงศ์ นกพรหม โรงเรียนไพศาลพิทยาคม  นายแสงสุริยา วราห์คำ
34  นายอภิรักษ์ พงษ์ดี
35  นายสุริยะ บัวเอม
36  นายพนม กองแดน โรงเรียนพนมรุ้ง นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์
37  นางสาวธิญานันท์ ยวนเพ็ชร
38  นางสาวอนัญญา เจริญยิ่ง
39  เด็กชายวัชรพล  บุญแจ้ง โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
40  นางสาวปรนุช   แก้วอำไพ
41  นางสาวสุนิสา  เจ๊กยี่ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด
42  นางสาวนรีกานต์  เถื่อนโทสาร
43  นางสาววรรณิษา  บุญเรือง

—————————*********—————————–

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-999-5205 ผู้ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ

*** ส่งแบบฟอร์มมาที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

แชร์ข่าวนี้