พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเจ้าภาพในพิธีการตักบาตรประจำสัปดาห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ในปีการศึกษา 2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บรรยากาศภาพกิจกรรม 01

บรรยากาศภาพกิจกรรม 02

แชร์ข่าวนี้