โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการไอที : (IT BRUCAMP)

โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิชาการไอที : (IT BRUCAMP)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การใช้งาน loT พื้นฐานหรือการเรียนรู้สั่งงานหุ่นยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน  ซึ่งนอกจากการเรียนรู้การใช้งานแล้วยังเป็นการส่งเสริมทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในสายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

วิทยากร 1. อาจารย์เก่ง จันทร์นวล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในห้วข้อเรื่องการควบคุมหลอดไฟด้วยสมาร์ทโฟน Internet of Thing : IoT

วิทยากร 2. อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทางสมาร์ทโฟน แข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจ

จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  การอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมในการอบรม รวมทั้งสิ้น 70 คน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม==> บรรยากาศภาพกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้