ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปิดการเรียนการสอนเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2530
 จุดเริ่มต้น

  วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ได้เริ่มเปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตกำลังคนทางด้านคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนได้

พ.ศ. 2538

วิทยาลัยครู   สู่   “สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์”

วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์” และได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องโดยเปิดรับนักศึกษาที่จบในระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตบุคลากรสายการสอนคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2546

เปิดสอนหลักสูตร   “เทคโนโลยีสารสนเทศ”

  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นครั้งแรกเพื่อสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เพียงพอ

พ.ศ. 2551

หลักสูตร  “คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ”

  ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีของท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเฉพาะด้าน คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 แขนงวิชา คือ 1) แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 3) แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2555

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

  สาขาวิชาได้พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) มาเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

ปัจจุบัน

 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นกลุ่มวิชา ดังนี้

1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

3) กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

  โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการสารสนเทศ สื่อประสม และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร และท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม