หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร และท้องถิ่น โดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ

 • ความสำคัญ

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการสารสนเทศ สื่อประสม และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร และท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้เป็นผู้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี
 • สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือด้านการพัฒนามัลติมีเดียและเกม
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กร ท้องถิ่น หรือบุคคลตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
 • มีคุณธรรม จริยธรรม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นหมู่คณะ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 1. แผนพัฒนาปรับปรุง : หลักสูตรนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบปีการศึกษา
2.1 แผนพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. การบริหารหลักสูตร 1. กำหนดแผนการบริหารหลักสูตร

2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. แผนบริหารหลักสูตร

2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

3. ผลประเมินพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และนักศึกษา

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. ระบบการรวบรวม มคอ.3 และ มคอ.5

2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการบูรณการด้านวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

2. การประเมินผลการเรียนการสอน

1. มีแผนการบริหารการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 และ มคอ.5)

2. รายวิชาที่มีการบูรณาการ

3. ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน

3. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ตำรา/สื่อประกอบการเรียนการสอน

2. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน

3. การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

1. มีเอกสาร/ตำรา/สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานอย่างเพียงพอ

3. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

4. การบริหารบุคลากร 1. กำหนดแผนการพัฒนาอาจารย์

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้านทักษะการสอนและการวิจัย

3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

1. มีโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการสอนและการวิจัยของคณาจารย์

2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ

3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนา

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร

5. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา จัดการข้อร้องเรียนต่อการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม

 

1. มีระบบและโครงการให้คำปรึกษาทางวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต

2. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนต่อการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา

3. มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1. วิจัยความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. ผลการวิจัยความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

 1. ระบบการจัดการศึกษา
 • ระบบ

ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน

 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 1. การดำเนินการหลักสูตร
 • วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาปกติที่ 1   :   สิงหาคม – พฤศจิกายน

ภาคการศึกษาปกติที่ 2   :   มกราคม – เมษายน

ภาคฤดูร้อน             :   พฤษภาคม  – กรกฎาคม

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
  • มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  • พื้นฐานการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ดีพอสำหรับการเรียนในสายวิทยาศาสตร์
  • การปรับตัวในลักษณะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการมีวินัยในตนเอง
 • กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 3
  • จัดสอนเสริมด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความรู้แก่นักศึกษาในปีแรกเข้า
  • จัดปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม
  • จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ดูแลสอดส่องให้คำแนะนำแก่นักศึกษา และเน้นย้ำในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
 • แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
ชั้นปีที่  1 120 120 120 120 120
ชั้นปีที่  2 120 120 120 120
ชั้นปีที่  3 120 120 120
ชั้นปีที่  4 120 120
รวมจำนวนนักศึกษา 120 240 360 480 480
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 120 120
 • งบประมาณตามแผน

                 งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ งบประมาณปี พ.ศ. (หน่วย:บาท)
2561 2562 2563 2564 2565
1. เงินเดือนและค่าจ้าง 6,150,221.76 6,519,235.07 6,910,389.17 7,325,012.52 7,764,513.27
2. ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 2,100,000.00 2,205,000.00 2,315,250,00 2,431,012.50 2,552,563.13
3. ค่าสาธารณูปโภค 900,000.00 990,000.00 1,089,000.00 1,197,900.00 1,317,690.00
4. ค่าเงินอุดหนุน 1,200,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00
รวมทั้งสิ้น 10,350,221.76 12,114,235.07 13,914,639.17 15,753,925.02 16,434766.40

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 48,488 บาท/คน/ปี

 • ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก)

 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก)

 1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
 • หลักสูตร
 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาภาษา  9   หน่วยกิต
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6    หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6    หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  6    หน่วยกิต
 และเลือกอีก  3    หน่วยกิต
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาแกน  12 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  74 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ  53    หน่วยกิต
 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา  15    หน่วยกิต
 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  8    หน่วยกิต
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต

                               

 • รายวิชาในหลักสูตร
 • ความหมายของเลขรหัสวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขรหัสสามตัวแรก        หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เลขรหัสตัวที่สี่              หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน

เลขรหัสตัวที่ห้า            หมายถึง   ลักษณะวิชา โดยกำหนดดังนี้

เลข 1             หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย

เลข 2             หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

เลข 3             หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

เลข 4             หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

เลข 5             หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

เลข 6             หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

เลข 7             หมายถึง   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

เลข 8             หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด   หมายถึง   ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มรายวิชาของรหัสตัวที่ห้า

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย เลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขรหัสสามตัวแรก        หมายถึง   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (413)

เลขรหัสตัวที่สี่              หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน

เลขรหัสตัวที่ห้า            หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

เลข  1            หมายถึง   กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

เลข  2            หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

เลข  3            หมายถึง   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

เลข  4            หมายถึง   กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

เลข  8            หมายถึง   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

เลข  9            หมายถึง   กลุ่มวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ/การสัมมนา

เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด   หมายถึง   ลำดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่มรายวิชาของรหัสตัวที่ห้า

 • รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

Thai for Communication and Information Retrieval

3(3-0-6)
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ I

English for Academic Purposes I

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต

Aesthetics and Ethics for Life

3(3-0-6)
0001402 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน

Psychology for Living and Self–development

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

0002501 ท้องถิ่นศึกษา

Local  Studies

3(3-0-6)
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต

Thai Politics and Introduction to Laws for Life

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน

Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life

3(3-0-6)
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Computer and Information Technology for Life

3(2-2-5)

หมายเหตุ จำนวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

English for Academic Purposes II

3(3-0-6)
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

Khmer for Communication

3(3-0-6)
0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

3(3-0-6)
0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

Japanese for Communication

3(3-0-6)
0002403 จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต

Ethics of Living

3(3-0-6)
0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต

Aesthetics and Life

3(3-0-6)
0002405 ดนตรีสำหรับชีวิต

Music for Life

 

3(3-0-6)

0002406 การรู้สารสนเทศ

Information Literacy

3(3-0-6)
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

Thai Wisdom and  Social and Cultural Changes

3(3-0-6)
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก

Thailand in Global Society

3(3-0-6)
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

Thai Politics  in Globalization

3(3-0-6)
0002506 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต

Introduction to Laws  for Life

3(3-0-6)
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Thailand Resources and Environment Management

3(3-0-6)
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

Economics in Daily Life

3(3-0-6)
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น

Introduction to Business Principles

3(3-0-6)
0002602 การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(3-0-6)
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Sciences for Quality of Life Development

3(3-0-6)
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน

Fundamental Sciences in Everyday Life

3(3-0-6)
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต

Applied Sciences for Living

3(3-0-6)
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and the Environment

3(3-0-6)
0002805 เกษตรในชีวิตประจำวัน

Agriculture in Daily Life

3(2-2-5)
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

Royal New Theory of Agriculture

3(3-0-6)
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน

Fundamental Industrial Technology

3(2-2-5)
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น

Appropriate Technology for Life in Locality

3(3-0-6)

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต

4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

3(3-0-6)
4113305 สถิติและการวิจัย

Statistics and Research

3(2-2-5)
4131401 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Fundamentals

3(2-2-5)
4132402 คณิตศาสตร์ดิสครีตและโครงสร้าง

Discrete Mathematics and Structures

3(3-0-6)

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 53 หน่วยกิต

วิชาบังคับเป็นวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้

กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต

4132101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information Systems

3(2-2-5)
4132102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

Information Systems Analysis and Design

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต

4131201 ระบบฐานข้อมูล

Database Systems

3(2-2-5)
4132202 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล

Database Management and Administration

3(2-2-5)
4132203 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

Internet Technology

3(2-2-5)
4133204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human and Computer Interaction

3(2-2-5)
4133205 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Business

3(2-2-5)
4134206 ความมั่นคงของสารสนเทศ

Information Security

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต

4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Principles of Computer Programming

3(2-2-5)
4131302 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง

High Level Language Programming

3(2-2-5)
4132303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data Structures and Algorithm

3(2-2-5)
4132304 การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์

Object-oriented Programming

3(2-2-5)
4133305 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

Web Design and Programming

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 6 หน่วยกิต

4131403 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

Computer Platform Technology

3(2-2-5)
4132404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and Computer Networking

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ/การสัมมนา 8 หน่วยกิต

4134901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Special Topics in Information Technology

3(2-2-5)
4134902 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Seminar in Information Technology

2(1-2-3)
4134903 โครงงานนักศึกษา

Senior Project

3(1-4-4)

 

วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 15 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4133207 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3(2-2-5)

 

4133208 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

Introduction to Artificial Intelligence

3(2-2-5)

 

4133306 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

Visual Programming

3(2-2-5)

 

4133307

 

การสร้างโปรแกรมเว็บเซอร์วิส

Web Service Programming

3(2-2-5)
4134308 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Application Development

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4133209 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Internet of Things

3(2-2-5)
4133210 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

Cloud Technology

3(2-2-5)
4133405 ระบบดิจิทัล

Digital Systems

3(2-2-5)
4133406 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

Circuit Description and Microcomputer Maintenance

3(2-2-5)
4134211 การออกแบบและบริหารเครือข่าย

Network Design and Administration

3(2-2-5)

 

กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

4133212 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย

Multimedia Creation and Production

3(2-2-5)
4133213 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ

Computer Graphics and Interactive 2D Animation

3(2-2-5)
4133214 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

3D Animation

3(2-2-5)
4133215 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

Development of Electronic Media for Learning

3(2-2-5)
4134216

 

การออกแบบและพัฒนาเกม

Game Design and Development

3(2-2-5)

 

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4132103 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงออบเจ็กต์

Object-oriented Systems Analysis and Design

3(2-2-5)
4133104 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Laws

3(3-0-6)
4133217 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

English for Information Technology

3(3-0-6)
4133218 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

Animation Creation

3(2-2-5)
4133219 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน

Multimedia Technology and Applications

3(2-2-5)
4133220

 

การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและเว็บ

Interactive Media and Web Design

3(2-2-5)
4133221

 

การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

Multimedia Application for Education

3(2-2-5)
4133222 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Design and Development of Computer-assisted Instruction

3(2-2-5)
4133223 การเรียนการสอนบนเว็บ

Web-based Instruction

3(2-2-5)
4133224 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Decision Support Systems

3(2-2-5)
4133225 ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Expert Systems

3(2-2-5)
4133226 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

Geographic Information System

3(2-2-5)
4133227 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย

Application Software for Statistics and Research

3(2-2-5)
4133228 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริการ

LAN and Client/Server

3(2-2-5)
4133229 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน

Robot-based System

3(2-2-5)
4133230 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

Information Resource Management

3(3-0-6)
4133231 เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น

Introduction to Data Mining and Warehousing

3(2-2-5)
4134232 การจัดการองค์ความรู้

Knowledge Management

3(2-2-5)
4134233 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

Fundamentals of Data Science

3(2-2-5)
4134234 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น

Introduction to Business Intelligence

3(2-2-5)

 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

4133801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

Preparation for Professional Experience in Information Technology

2(90)
4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

Professional Experience Training in Information Technology

6(450)
หรือ
4133803 การเตรียมสหกิจศึกษา

Cooperative  Education Preparation

2(90)
4134804 สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6(450)

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

 • แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

3(x-x-x)

3(x-x-x)

 วิชาเฉพาะ 4091101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน

4131301  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

4131401  พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป

xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

3(x-x-x)

วิชาเฉพาะ 4131201  ระบบฐานข้อมูล

4131302  การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง

4131403  เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาเฉพาะ 4132102  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
4132303  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
4132402  คณิตศาสตร์ดิสครีตและโครงสร้าง 3(3-0-6)
4132404  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 ศึกษาทั่วไป xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
xxxxxxx   วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาเฉพาะ 4132101  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
4132202  การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
4132203  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5)
4132304  การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ 3(2-2-5)
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx   วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวมหน่วยกิต 21

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
 ศึกษาทั่วไป xxxxxxx    วิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
วิชาเฉพาะ 4133204  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
  4133305  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
  4113305  สถิติและการวิจัย 3(3-0-6)
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 1

กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4133207  วิศวกรรมซอฟต์แวร์

4133306  การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

 

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4133405  ระบบดิจิทัล

4133210  เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

4133212  การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย

4133213  คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต 18

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ 4133205  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

4133231  เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น

3(2-2-5)

3(2-2-5)

  4133217  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
  4133801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือ

4133803  การเตรียมสหกิจศึกษา

2(90)
  วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 2

กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4133208  ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

4133307  การสร้างโปรแกรมเว็บเซอร์วิส

 

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4133209  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

4133406  การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

4133214  ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

4133215  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

 รวมหน่วยกิต 17

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ

4134802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือ

4134803  สหกิจศึกษา

6(450)
รวมหน่วยกิต 6

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ 4134206  ความมั่นคงของสารสนเทศ 3(2-2-5)
4134901  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
4134902  สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(1-2-3)
4134903  โครงงานนักศึกษา 3(1-4-4)
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 3

กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4134308  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4134211  การออกแบบและบริหารเครือข่าย

กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

4134216  การออกแบบและพัฒนาเกม

 

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

 

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต 14

 

 • คำอธิบายรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาบังคับ

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                                              3(3-0-6)

Thai for Communication and Information Retrieval

ความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและการแสวงหาความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การจับใจความสำคัญ การตีความ การย่อความ การสรุปความ การวินิจสาร การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ฯลฯ การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการจัดเก็บ การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                          3(3-0-6)

English for Communication

ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ      การติดต่อและการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตนเองและผู้อื่น การให้ข้อมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อความหมายและการติดต่อ การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้พจนานุกรม การกรอกแบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                                          3(3-0-6)

English for Academic Purposes I

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต                                        3(3-0-6)

Aesthetics and Ethics for Life

ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์ เพื่อูปแบบต่างๆ  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทศในรูปแบบต่างๆงๆิจสาร  การวิเคราะห์  การวิจารย์นด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เช่น  การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งศึกษาความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา เชื่อมโยงประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

0001402

 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                                            3(3-0-6)

Psychology for Living and Self–development

ความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตและการทำงาน  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา เชาว์อารมณ์ การปรับตัวและสุขภาพจิต การสื่อสารระหว่างบุคคล การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อการทำงานและการดำเนินชีวิต

0002501 ท้องถิ่นศึกษา                                                                          3(3-0-6)

Local Studies

วิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งโครงการในพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยเน้นบริบท          ด้านสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง และด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต                        3(3-0-6)

Thai Politics and Introduction to Laws for Life

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  กระบวนการทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตย รวมทั้งศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน

0002601    วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน                              3(3-0-6)

Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life

หลักการในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการดำรงชีวิต อันได้แก่โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพตนเอง  การแปลความหมายและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก้ปัญหา

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                      3(2-2-5)

Computer and Information Technology for Life

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากฐานข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา

 

กลุ่มวิชาเลือก

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                                          3(3-0-6)

English for Academic Purposes II

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้นทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ เป็นรายวิชาต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                            3(3-0-6)

Khmer for Communication

ศึกษาอักษร การประสมอักษร การสร้างคำ ประโยคพื้นฐานเขียนและอ่าน ภาษาเขมรพื้นฐาน สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ ฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในชีวิตประจำวัน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้คำศัพท์และโครงสร้างในระดับพื้นฐาน

0002302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                               3(3-0-6)

Chinese for Communication

ศึกษาโครงสร้างของภาษาจีน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงคำและสำนวนต่าง ๆ ฝึกทักษะการฟัง และพูดเน้นสำนวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การแนะนำคน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน

0002303  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                            3(3-0-6)

Japanese for Communication

ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนำมาใช้แต่งประโยคแบบง่าย ๆ ฝึกการออกเสียง การอ่าน และการเขียนอักษรโรมันจิ รวมทั้งฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ โดยการถาม-ตอบเน้นสำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ฝึกการทักทาย การกล่าวแนะนำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การถาม-บอกทาง เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น

0002403 จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต                                                          3(3-0-6)

Ethics in Everyday Life

ศึกษาความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับ   จริยศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตที่มีความสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                                                                 3(3-0-6)

Ethics of Living

ศึกษาความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น การได้ยินและการเคลื่อนไหวสู่การพัฒนาศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0002405 ดนตรีสำหรับชีวิต                                                                     3(3-0-6)

Music for Life

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีต่าง ๆ ที่มีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู้และเข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดในรูปแบบต่าง ๆ

0002406 การรู้สารสนเทศ                                                                       3(3-0-6)

Information Literacy

การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าทั้งในระบบมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                        (3-0-6)

Thai Wisdom and Social and Cultural Changes

ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด การผสมผสานภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ

 

0002504

 ประเทศไทยในสังคมโลก                                                              3(3-0-6)

Thailand in Global Society

สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์ ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธำรงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติที่มีบทบาทสำคัญในโลก

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์                                      3(3-0-6)

Thai Politics in Globalization

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ศึกษาสิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยที่สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์

0002506 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต                                                         3(3-0-6)

Introduction to Laws for Life

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่ประชาชนควรทราบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้  ครอบครัว  มรดก และเอกเทศสัญญาต่าง ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อาญา เฉพาะในส่วนความรู้เบื้องต้น

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย                                   3(3-0-6)

Thailand Resources and Environment Management

ความหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและหลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                                                            3(3-0-6)

Economics in Daily Life

ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และลัทธิเศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก ดัชนีชี้วัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ควรรู้และมีการนำไปใช้บ่อย ๆ ความหมายของการผลิต การจำหน่าย จ่ายแจก การแบ่งปันและการบริโภค ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น                                                       3(3-0-6)

Introduction to Business Principles

ศึกษาลักษณะของธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้ประกอบการ สภาพปัญหาของการดำเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว

0002602 การคิดและการตัดสินใจ                                                               3(3-0-6)

Thinking and Decision Making

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้น การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการตัดสินใจ

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                                            3(3-0-6)

Sciences for Quality of Life Development

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีตสู่ปัจจุบัน การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึงผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ทั้งโลกปัจจุบัน และอนาคต

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน                                               3(3-0-6)

Fundamental Sciences in Everyday Life

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี สารเคมีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม สารเคมีปราบศัตรูพืช หลักการทำงาน วิธีใช้และการแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต                                          3(3-0-6)

Applied Sciences for Living

ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับการนำไปใช้ในการดำรงชีวิต อันได้แก่ ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหารให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย เมแทบอลิซึม แหล่งพลังงานและการใช้การคุ้มครองผู้บริโภค หลักการใช้ยา สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง สุขอนามัยส่วนบุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกกำลังกาย การวางแผนการออกกำลังกาย วิธีออกกำลังกายอย่างถูกต้อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                    3(3-0-6)

Life and the Environment

กำเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สภาวะของโลกในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

0002805 เกษตรในชีวิตประจำวัน                                                               3(2-2-5)

Agriculture in Everyday Life

ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการกำจัดศัตรูพืช การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ                                          3(3-0-6)

Royal New Theory of Agriculture

ความหมาย ความสำคัญ และวิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ หลักการทำไร่นาสวนผสม เทคนิคการทำและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ การใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน                                                       3(2-2-5)

Fundamental Industrial Technology

ศึกษาความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับช่าง ศึกษาทฤษฎีหรือหลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ และปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐานสำหรับช่าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ในงานประจำวัน

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น                                   3(3-0-6)

Appropriate Technology for Life in Locality

ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต การนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่นพร้อมกับปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาแกน

4091101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                   3(3-0-6)

Fundamental Mathematics

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบเลขฐาน จำนวนจริง

4113305 สถิติและการวิจัย                                                                      3(2-2-5)

Statistics and Research

สถิติเบื้องต้น ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย การตั้งปัญหาเพื่อการวิจัย ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเขียนเค้าโครงวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการนำเสนอข้อมูล

4131401 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         3(2-2-5)

Information Technology Fundamentals     

หลักการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติ บทบาทและองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อสังคมและชีวิตประจำวัน วิธีการจัดการข้อมูลและการบริหารข้อมูล แพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์ ลักษณะการทำงานของระบบประมวลผล รูปแบบของการสื่อสารบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต พื้นฐานระบบดิจิทัล ประเภทของซอฟต์แวร์ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมบนสังคมไซเบอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

4132402 คณิตศาสตร์ดิสครีตและโครงสร้าง                                                    3(3-0-6)

Discrete Mathematics and Structures

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจำพวก ข่ายงาน พีชคณิตแบบบูล และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

วิชาบังคับ

กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

4132101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                      3(2-2-5)

Management Information Systems

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการวางแผน รายงาน ควบคุมติดตามผลและการตัดสินใจทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกับองค์กรและการจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา

4132102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ                                         3(2-2-5)

Information Systems Analysis and Design

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ การริเริ่มและการบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนเอกสารประกอบการนำเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การออกแบบส่วนการรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบ การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบ แนวคิดเกี่ยวกับระบบเชิงอ็อบเจ็กต์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงเชิงอ็อบเจ็กต์ โดยใช้ภาษายูเอ็มแอล

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

4131201 ระบบฐานข้อมูล                                                                       3(2-2-5)

Database Systems

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ความแตกต่างระหว่างแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูล แนวคิดพื้นฐานแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตสัมพันธ์ แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล แผนภาพเอนทิตี้-รีเลชันชิพ การนอร์มัลไลซ์เซชัน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การบริหารฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษาการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 

4132202

 

การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล                                                 3(2-2-5)

Database Management and Administration

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4131201 ระบบฐานข้อมูล

โครงสร้างการทำงานของระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล  ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลแบบอ็อบเจ็กต์ ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ การสร้างระบบฐานข้อมูล การสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล การจัดการดัชนีข้อมูล การจัดการบูรณภาพของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของฐานข้อมูล การกำหนดผู้ใช้ การจัดการสิทธิ์ในการใช้งานฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัย การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ในการสำรองข้อมูล การกู้คืนเมื่อระบบล้มเหลว การประมวลผลข้อมูลแบบรายการ และปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน รวมถึงการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีที่สุด

4132203 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต                                                                3(2-2-5)

Internet Technology

สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต การใช้งาน การให้บริการและโพรโตคอลต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บทั้งแบบคงที่และแบบพลวัต การเชื่อมต่อของเว็บ การทำงานของเครื่องให้บริการเว็บ การเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ตกับระบบสื่อสารอื่น ๆ การทำงานของบริการอื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ต ระบบการส่งข้อความและพูดคุย การค้นหาในอินเทอร์เน็ต การประมูลและการซื้อขายในอินเทอร์เน็ต การทำธุรกิจในอินเทอร์เน็ต เอเจนต์ในอินเทอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดีย การส่งภาพและเสียงในอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลแบบมัลติคาสต์และเครือข่าย เอ็มโบน เทคโนโลยี      แบบพุช และระบบความมั่นคงในอินเทอร์เน็ต

4133204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์                                           3(2-2-5)

Human and Computer Interaction   

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์กิจกรรม เทคนิคการสังเกต การออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล การออกแบบกิจกรรมของผู้ใช้ การวิเคราะห์งาน เทคนิคการจำลองทางวิศวกรรม การออกแบบขั้นตอนการต่อประสานระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ การเลือกคำอุปมา วิธีการนำเสนอการอินเตอร์เฟสและเครื่องมือสร้างตัวต้นแบบ การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจดจำ การศึกษาความสามารถในการใช้และการวิเคราะห์โพรโตคอลของกริยา การนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการต่อประสาน และวัดประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้ต่อประสาน

4133205 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                                                3(2-2-5)

Electronic Business

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4133305 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

ความรู้พื้นฐานของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการธุรกิจบนเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การชำระเงินและความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลกระทบต่อสังคม

4134206 ความมั่นคงของสารสนเทศ                                                           3(2-2-5)

Information Security

แนวโน้มของความไม่มั่นคงในสภาวะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  การวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงในระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความมั่นคงในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นในแง่กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่องความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                 3(2-2-5)

Principles of Computer Programming

องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม โครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างแบบตัดสินใจ โครงสร้างแบบวนซ้ำ การโปรแกรมโมดูลา โครงสร้างโดยทั่วไปของฟังก์ชัน การทำงานเกี่ยวกับฟังก์ชัน การโปรแกรมแบบย้อนกลับ โดยอาศัยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง

4131302 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง                                                    3(2-2-5)

High Level Language Programming

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ลักษณะคำสั่ง หลักการออกแบบและการเขียนภาษาโปรแกรม ภาษาการสร้างโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ข้อมูลและชนิดข้อมูล ฟังก์ชัน การสั่งผ่านพารามิเตอร์ กระบวนคำสั่ง โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับและตัวชี้ ชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดเอง แฟ้มอินพุตและเอาต์พุต โดยใช้โปรแกรมภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง

4132303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                                                       3(2-2-5)

Data Structures and Algorithm

การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลข้อความ อะเรย์ เรคคอร์ด พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้ โครงสร้างแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การประยุกต์และการวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล  ปฏิบัติการฝึกหัดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำสั่งเกี่ยวกับการสร้าง หรือใช้โครงสร้างข้อมูลในภาษาคอมพิวเตอร์ที่เคยเรียนมา

4132304 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์                                                     3(2-2-5)

Object-oriented Programming

แนวคิดการจำลองสรรพสิ่งด้วยเทคนิคเชิงอ็อบเจ็กต์ นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงอ็อบเจ็กต์ ความหมายออบเจ็กต์ คลาส เอ็นแคปซูเลชัน อินเฮอริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม การออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์ หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคเชิงอ็อบเจ็กต์ เช่น ภาษาจาวา หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงโครงสร้างของโปรแกรม วิธีกำหนดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การใช้คำสั่งต่าง ๆ การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้คำสั่งเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ข้อมูล

4133305 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ                                         3(2-2-5)

Web Design and Programming

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ ศิลป์มโนทัศน์การออกแบบเว็บ การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลสำหรับเว็บ การวางโครงสร้างเนื้อเรื่อง รูปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูลในเว็บ การใช้สี องค์ประกอบพื้นฐานของเว็บ การเคลื่อนไหวและการกำหนดทิศทาง การออกแบบเว็บโดยคำนึงถึงการใช้งาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บเพจ ภาษาเอชทีเอ็มแอลกับการสร้างเว็บเพจ ภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต การใช้งานคุกกี้ เซสซั่น การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการเขียนโปรแกรมในฝั่งของบราวเซอร์ การใช้สคริปต์จาวา การเขียนโปรแกรมในฝั่งของเครื่องให้บริการ

 

กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

4131403 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์                                                  3(2-2-5)

Computer Platform Technology

สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล หน่วยความจำ ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออื่น ๆ อุปกรณ์ภายนอก หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการของระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูล เทคโนโลยีความเป็นเสมือน การฝึกปฏิบัติติดตั้ง จัดการระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน

4132404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                         3(2-2-5)

Data Communication and Computer Networking

การทำงานของระบบการเก็บข้อมูลและการสื่อสาร การวิเคราะห์ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูลแบบทางเดียว แบบสองทางพร้อมกัน การส่งข้อมูลแบบแอนาล็อกและดิจิทัล สถาปัตยกรรมเน็ตเวิร์กโพรโตคอล ระบบเครือข่ายแลน แวนและแบบกระจาย

 

กลุ่มวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ/การสัมมนา

4134901 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                            3(2-2-5)

Special Topics in Information Technology

ศึกษาปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน ฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง เป็นต้น โดยเน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่เรียน

4134902 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         2(1-2-3)

Seminar in Information Technology

หน่วยกิตสะสมก่อน: ผ่านการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการจัดสัมมนาโดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นคว้าหาหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ กลุ่มนักศึกษาต้องดำเนินการต่อไปนี้เอง เช่น เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจนั้น จัดการและควบคุมการสัมมนา บันทึกการสัมมนา ประเมินผลและจัดทำรายงาน

4134903 โครงงานนักศึกษา                                                                     3(1-4-4)

Senior Project

ศึกษาปัญหา ความต้องการที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา โดยประมวลความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษกี และทักษะกระบวนการภาคปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว สามารถพัฒนาระบบและทำการทดสอบระบบพร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบ และสามารถนำเสนอเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้รับรู้เข้าได้

 

วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4133207 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                  3(2-2-5)

Software Engineering

วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดความต้องการประเภทต่าง ๆ ของการออกแบบซอฟต์แวร์ เช่น แบบข้อมูล แบบเชิงกระบวนการ แบบเชิงอ็อบเจ็กต์ วิธีฟอร์มอล การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับความต้องการและข้อกำหนด การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ การใช้เคสทูลส์ การออกแบบส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ วิธีการออกแบบโปรแกรม การกำหนดคุณลักษณะของโปรแกรม นามธรรมข้อมูลและโครงสร้างการควบคุมคุณสมบัติที่สำคัญ ๆ ของซอฟต์แวร์ เทคนิคการแก้ไขและการทดสอบโปรแกรมการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การวางแผน การคิดราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารรูปแบบระบบ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ ตลอดจนถึงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติสร้างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เป็นหมู่คณะ

4133208 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น                                                               3(2-2-5)

Introduction to Artificial Intelligence

แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหาด้วยโครงสร้างต้นไม้แบบต่าง ๆ ปัญหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทการแก้ปัญหาทั่วไป การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ภาษาธรรมชาติ การตอบคำถามและตัวประสาน การรับรู้ทางภาพและการเรียนรู้ รูปแบบการจำได้ กระบวนการเรียนรู้โดยการสืบค้น การแทนความรู้ ลอจิคการคำนวณ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

4133306 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล                                                        3(2-2-5)

Visual Programming

พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบวิชวล ส่วนประกอบคุณลักษณะ  และเหตุการณ์ การออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การทำโครงงานพัฒนาระบบงานประมวลผลสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมภาษาแบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง

4133307 การสร้างโปรแกรมเว็บเซอร์วิส                                                       3(2-2-5)

Web Service Programming

หลักการและโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส  มาตรฐานเว็บเซอร์วิสที่ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล เช่น เอสโอเอพี ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดีดีไอ คอมโพเนนต์ต่าง ๆ การพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิส

4134308 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่                                             3(2-2-5)

Mobile Application Development

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและจัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานบนหน้าจอของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแจ้งเตือน การใช้ข้อมูลร่วมกัน วงจรชีวิตการทำงานของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการทรัพยากรในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารจัดการสารสนเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การให้บริการตามตำแหน่ง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับแผนที่ การบรรจุโปรแกรมประยุกต์ขึ้นสู่สาธารณะ

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

41333209 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                                                             3(2-2-5)

Internet of Things

หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทแวดล้อม การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การติดต่อสื่อสารระหว่างอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

4133210 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ                                                                    3(2-2-5)

Cloud Technology

โครงสรางของระบบคลาวด รูปแบบการใหบริการของระบบคลาวด รูปแบบการติดตั้งระบบคลาวด์ เทคโนโลยีที่ใชในการสรางระบบคลาวด์ การบริหารจัดการระบบคลาวด ความปลอดภัยสําหรับระบบคลาวด การวัดประสิทธิภาพของการบริการ รูปแบบการคิดค่าบริการของบริการของระบบคลาวด์

4133405 ระบบดิจิทัล                                                                            3(2-2-5)

Digital Systems

พื้นฐานของระบบเลขฐาน การทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้กระทำทางตรรกะ การเขียนสมการตรรกะในแบบมาตรฐาน ทฤษฎีการลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีนและแผนผังคาร์นอ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิทัลพื้นฐานแบบต่าง ๆ หลักการทำงานเบื้องต้นของไมโครโปรเซสเซอร์และภาษาแอสเซมบลี

4133406 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์                                   3(2-2-5)

Circuit Description and Microcomputer Maintenance

ศึกษาระบบบัสโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเทอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม ฝึกปฏิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์

4134211 การออกแบบและบริหารระบบเครือข่าย                                             3(2-2-5)

Network Design and Administration 

พื้นฐานการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย การรวบรวมข้อมูลความต้องการ การวิเคราะห์คุณลักษณะการถ่ายเทข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่าย การออกแบบการเชื่อมโยงของอุปกรณ์สลับสัญญาณและหาเส้นทางการจัดการระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบการวางสายและจุดติดตั้งของอุปกรณ์ การกำหนดที่อยู่ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย การศึกษาถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการบริหารดูแลระบบเครือข่าย ทั้งนี้รวมถึงการวางแผน ควบคุม จัดการองค์กร และการตัดสินใจสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและควบคุมงบประมาณ การตลาด การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ การจัดตาราง การประเมิน และการวิเคราะห์มูลค่า

 

กลุ่มวิชาการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

4133212 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย                                                          3(2-2-5)

Multimedia Creation and Production

เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงดิจิทัลของเสียงและวิดีโอ โดยเน้นเทคนิคกระบวนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย อาทิ การสร้างภาพและเสียงในระบบดิจิทัล สถาปัตยกรรม การแปลงข้อมูลแบบดิจิทัล การตัดต่อภาพและเสียงในระบบดิจิทัล การวางแผนการสร้างและการผลิต ศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับภาพและเสียงแบบสตรีม การจัดเวลา ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพื่อวางแผนเพื่อจัดทำโครงการสร้างและผลิตสื่อมัลติมีเดีย

4133213 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ                          3(2-2-5)

Computer Graphic and Interactive 2D Animation

การสร้างวัตถุพื้นฐานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก สองมิติ การสร้างภาพเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและการแต่งภาพสำหรับงานออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์และการใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้

4133214 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ                                                                 3(2-2-5)

3D Animation

เทคนิคการสร้าง และสร้างรูปทรงชนิดต่าง ๆ ในลักษณะสามมิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวละครสามมิติ ให้มีความสมจริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใส่กระดูกเพื่อกำหนดท่าทางของตัวละคร การจัดแสง การใช้เทคนิคพิเศษสำหรับภาพเคลื่อนไหว สามมิติ การเรนเดอร์เพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบประยุกต์ศิลป์

4133215 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้                                           3(2-2-5)

Development of Electronic Media for Learning

ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบหลักของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

4134216 การออกแบบและพัฒนาเกม                                                          3(2-2-5)

Game Design and Development

แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาเกม แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิงสร้างสรรค์ ขั้นตอนการพัฒนาเกม ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม ตัวแปร การรับข้อมูล ข้อมูลนำเข้าจากผู้เล่น การสร้างเงื่อนไข การควบคุมทิศทางของเกม การกำหนดเหตุการณ์ การพัฒนาเกมด้วยเทคนิคต่าง ๆ

 

วิชาเลือก

4132103 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจ็กต์                                       3(2-2-5)

Object-oriented System Analysis and Design

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  4132301 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์

วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจ็กต์ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัล หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มแอล ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาอ็อบเจ็กต์ แนวทางการออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและอ็อบเจ็กต์ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนดของยูสเคส

4133104 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        3(3-0-6)

Information Technology Laws

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมาย การบังคับใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายไทยกับนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งกฎหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์กับกฎหมายไทย กฎหมายที่สำคัญ อาทิ กฎหมายทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยในข้อมูลความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างข้อตกลงทั่ว ๆ ไป และข้อตกลงพิเศษ ตลอดจนเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น

4133217  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                           3(3-0-6)

English for Information Technology

การพัฒนาทักษะการอ่านและแปลความหมาย ข้อความ บทความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และข้อความบนเว็บไซต์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงการใช้แหล่งข้อมูลทั้งจากทางอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารมวลชนรูปแบบ  อื่น ๆ

4133218 การสร้างภาพเคลื่อนไหว                                                              3(2-2-5)

Animation Creation

ทฤษฎี แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านการทำภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องถ่ายรูป การจับภาพเคลื่อนไหว ระบบสคริปต์ภาพเคลื่อนไหว กระบวนการทำภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการทำภาพเคลื่อนไหวของวัตถุสามมิติ ลายภาพ ภาพที่ถูกประกอบขึ้นมา โดยเน้นทางด้านการใช้หลักกลศาสตร์ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ แนะนำเครื่องมือและวิธีการสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำภาพเคลื่อนไหว

4133219 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน                                         3(2-2-5)

Multimedia Technology and Applications                                 

ประวัติความเป็นมาของการใช้ระบบมัลติมีเดีย วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารด้วยการมองเห็นและการได้ยินเสียง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบมัลติมีเดีย การพัฒนาและทฤษฎีการสื่อสารภายใต้การใช้มัลติมีเดีย

4133220 การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและเว็บ                                                   3(2-2-5)

Interactive Media and Web Design

แนวคิดในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ การออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์ได้ เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบ และการประเมินหลักการออกแบบอีเลิร์นนิง การออกแบบเกม และการออกแบบเว็บ เครื่องมือในการออกแบบและสร้างต้นแบบ

4133221 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา                                         3(2-2-5)

Multimedia Application for Education

ความหมาย หลักการทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีการสื่อสาร สื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านมัลติมีเดีย การผลิตมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อการศึกษา

4133222 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                      3(2-2-5)

Design and Development of Computer Assisted Instruction

ความรู้เกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อช่วยในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบระบบการสอนและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพัฒนาและประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ

4133223 การเรียนการสอนบนเว็บ                                                              3(2-2-5)

Web-based Instruction

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอนบนเว็บ สถาปัตยกรรมของระบบบทเรียนบนเว็บ หลักการออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ การประเมินผลบทเรียนที่พัฒนาขึ้น

4133224 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                                          3(2-2-5)

Decision Support Systems

แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจ ระบบ รูปแบบ และชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สถาปัตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสร้างแบบจำลองในลักษณะต่าง ๆ เครื่องมือช่วยจัดสร้าง รูปแบบการนำเสนอ การหาวิธีที่เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษา

4133225 ระบบผู้เชี่ยวชาญ                                                                      3(2-2-5)

Expert Systems

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ ภาษาโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญ การออกแบบโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ การหาความรู้แนวทางสำหรับการแทนความรู้ แบบจำลองจริงของเหตุผล และการประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่องานทางธุรกิจและการจัดการเบื้องต้น ระบบผู้เชี่ยวชาญในฐานะสนับสนุนการตัดสินใจของการจัดการ การบริหารงานทางธุรกิจเบื้องต้น

4133226 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                                       3(2-2-5)

Geographic Information System

พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูลทอพอโลยี ขั้นตอนวิธีในการนำเข้า แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการสร้างแผนที่ดิจิทัล รวมถึงการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศในการแสดงข้อมูลเป็นภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และสนับสนุนการตัดสินใจ

4133227 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย                                            3(2-2-5)

Application Software for Statistics and Research

การคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไคสแควร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

4133228 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริการ                                         3(2-2-5)

LAN & Client/Server

เทคนิคและหลักการพื้นฐานของระบบข่ายงานเฉพาะที่และระบบข่ายงานบริการ โครงสร้างของระบบเครือข่าย การกำหนดความต้องการสำหรับระบบเครือข่ายมาตรฐาน และกระบวนการการส่งข้อมูล สื่อข้อมูล เทคนิคต่าง ๆ ของระบบงาน การบำรุงรักษาระบบและการพัฒนาระบบงานข่ายงานบริการ

4133229 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน                                                                 3(2-2-5)

Robot-based System

แนะนำเครื่องมือทางฮาร์ดแวร์ และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้งานขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขับสัญญาณเสียง ขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน, ขับมอเตอร์แบบต่าง ๆ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์เดินตามแสง หรือควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจนเดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่าง ๆ ในช่องที่กำหนด

4133230 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                                                 3(3-0-6)

Information Resource Management

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนและทำโครงการ ทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามโครงการนั้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านการตลาด วิศวกรรมและการเงิน

4133231 เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น                                                                3(2-2-5)

Introduction to Data Mining and Warehousing

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131201 ระบบฐานข้อมูล, 4113305 สถิติและการวิจัย

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การประมาณและการพยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ กฎของเบย์ โครงข่ายประสาทเทียม และการประยุกต์การทำเหมืองข้อมูล

4134232 การจัดการองค์ความรู้                                                                  3(2-2-5)

Knowledge Management

หลักการต่าง ๆ ในการจัดการองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ในภาคธุรกิจ การจัดการองค์ความรู้ในมิติทางเทคโนโลยี การจัดการองค์ความรู้ในมิติของกระบวนการ การจัดการองค์ความรู้ในมิติของระบบการเรียนรู้ การจัดการองค์ความรู้ในภาคการตลาด การพัฒนาบริษัทความรู้ การจัดการองค์ความรู้ในมิติอื่น ๆ การจัดการองค์ความรู้ในทรรศนียมิติของปัจเจกบุคคล ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ในอนาคต

4134233 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล                                                                 3(2-2-5)

Fundamentals of Data Science

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4113305 สถิติและการวิจัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล หลักการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโนภาพเพื่อนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ กรอบแนวคิดการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

4134234 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น                                                                 3(2-2-5)

Introduction to Business Intelligence

แนวคิดพื้นฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น และการทำมโนภาพข้อมูล เป็นต้น การบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร

 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ/สหกิจศึกษา

4133801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ                           2(90)

Preparation for Professional Experience in Information Technology

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ                                   6(450)

Professional Experience Training in Information Technology

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ

4133803 การเตรียมสหกิจศึกษา                                                                2(90)

Cooperative Education Preparation

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงานวิชาการ

4134804  สหกิจศึกษา                                                                            6(450)

Cooperative Education

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานการนำเสนอ


3.2  ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

          3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่สำเร็จการศึกษา ผลงานทางวิชาการ/

ภาระงานสอน

1 นายเก่ง  จันทร์นวล

 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

 

 

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

พ.ศ.2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

พ.ศ.2543

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

บทความวิจัย

ชลิตา เจริญเนตร, เก่ง จันทร์นวล  และนพพล เชาวนกุล. (2560). การรู้จำใบหน้าโดยใช้เทคนิคการแบ่งตารางภาพ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, ระหว่างวันที่25-28 กรกฏาคม. 2560 ณ เชียงคาน จ.เลย จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย, หน้า 481-484.

 

ภาระงานสอน 15 คาบ/สัปดาห์

รายวิชา

1.    4131302 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง

2.    4132402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

2 นายนพพล เชาวนกุล อาจารย์ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

 

 

ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

พ.ศ.2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

พ.ศ.2546

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

บทความวิจัย

ชลิตา เจริญเนตร, เก่ง จันทร์นวล  และนพพล เชาวนกุล. (2560). การรู้จำใบหน้าโดยใช้เทคนิคการแบ่งตารางภาพ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, ระหว่างวันที่25-28 กรกฏาคม. 2560 ณ เชียงคาน จ.เลย จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย, หน้า 481-484.

 

ภาระงานสอน 15 คาบ/สัปดาห์

รายวิชา

1. 4134410 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

2. 4132405 ระบบดิจิทัล

3 นายเปรม  อิงคเวชชากุล อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พ.ศ.2548

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความวิจัย

นิธินันท์ มาตา, แสงดาว นพพิทักษ์, ศิโรรัตน์ กุลวงศ์ และเปรม อิงคเวชชากุล. (2558). การค้นหาปัจจัยเพื่อสร้างโมเดลสำหรับพยากรณ์การควบคุมประตูระบายน้ำ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่, จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้า. 352-357.

 

ภาระงานสอน 15 คาบ/สัปดาห์

รายวิชา

1. 4133209 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

2. 4133505 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน

4 นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์ อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2553

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พ.ศ.2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความวิจัย

–    Kulwong, S., Lorwongtrakool, P., Mata, N., & Noppitak, S. (2015). The analysis of drainage paths in Chao Phraya river basin by graph theory. 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 29-30 October 2015. pp 290-294.

 

ภาระงานสอน 15 คาบ/สัปดาห์

รายวิชา

1.   4133206 วิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.    4131201 ระบบฐานข้อมูล

5 นางสาวนิธินันท์ มาตา อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2551

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทความวิจัย

พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกูล และนิธินันท์ มาตา. (2560). Perfume Classification using Electronic Nose. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCCIT ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 70–74.

 

ภาระงานสอน 15 คาบ/สัปดาห์

รายวิชา

1. 4133207 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย

2. 4133227 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

 

 • อาจารย์ประจำ
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงานสอน(ชั่วโมง) / สัปดาห์
1 นางวิไลรัตน์ ยาทองไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

วส.ด.

ค.อ.ม.

ค.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

15
2 นางกมลรัตน์ สมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปร.ด.

วท.ม.

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

15
3 นายชูศักดิ์ ยาทองไชย อาจารย์ วท.ม.

ค.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

15
4 นายนพพล เชาวนกุล อาจารย์ ค.อ.ม.

ค.บ.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

15
5 นายเก่ง จันทร์นวล อาจารย์ วท.ม.

ค.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

15
6 นางสาวจิรวดี  โยยรัมย์ อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15
7 นายเปรม อิงคเวชชากุล อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15
8 นายปุริม ชฎารัตนฐิติ อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15
9 นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์ อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15
10 นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์ อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

การรับรู้ระยะไกลและภูมิสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15
11 นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ฟิสิกส์

15
12 นางสาวนิธินันท์ มาตา อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

15
13 นายพิชิต วันดี อาจารย์ วท.ม.

บธ.บ.

การสอนวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)

ระบบสารสนเทศ

15
14 นายวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม อาจารย์ บธ.ม.

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

ระบบสารสนเทศ

15
15 นายกิตติคุณ บุญเกตุ อาจารย์ พบ.ม.

วศ.บ.

สถิติประยุกต์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15
16 นางสาวชลิตา เจริญเนตร อาจารย์ วท.ม.

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

15

องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต  มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(90)  หรือ รายวิชา 4134803 การเตรียมสหกิจศึกษา  และ 4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(450) หรือ 4134804 สหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนในรายวิชานี้

 • มาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้

 • ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
 • บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
 • มีความกล้าในการแสดงออกทางความคิด และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
 • ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาปกติที่ 2 ชั้นปีที่ 4

 • การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา

 1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย
 • คำอธิบายโดยย่อ

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจต้องอยู่ในกรอบข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ความรู้พื้นฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงงานนั้น สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานด้วย ขอบเขตการทำงานต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การดูแลและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถรายงานผลโครงงานตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ โดยมีการนำเสนอผลโครงงานด้วยสื่อมัลติมิเดียต่างๆ ที่สามารถอธิบายโครงงานได้ชัดเจน และต้องผ่านการประเมินผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสาขาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

 • มาตรฐานผลการเรียนรู้

ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากการทำงานโครงงานหรืองานวิจัย

 • มีองค์ความรู้จากโครงงานวิจัย
 • สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
 • สามารถใช้ข้อมูลวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากฐานข้อมูลเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อนำไปการคิดวิเคราะห์และอภิปรายผลของข้อมูลโครงงานวิจัย
 • สามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
 • สามารถนำเสนอและสื่อสารโครงงานวิจัยด้วยทักษะการพูดและการเขียน
 • ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาปกติที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4

 • จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

 • การเตรียมการ

การให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา

 • อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อโครงงานวิจัย โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยเอง
 • อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คำปรึกษา การติดตามการทำงานของนักศึกษาและจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา
 • จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำโครงงานวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย และเอกสารโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กระบวนการประเมินผล

กระบวนการประเมินผล  กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น

 • ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำโครงงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร
 • ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • อาจารย์เข้าฟังการนำเสนอผลการศึกษาของผู้เรียนและประเมินผลตามแบบประเมิน
 • ผู้ประสานงานรายวิชานำคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา ประมวลผลการเรียนของรายวิชา