ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความยินดียิ่ง ที่ได้เข้ารับการตรวจประเมินในครั้งนี้

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

==> ภาพกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้