หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร:   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้

   1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
   2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology: CT)
   3) กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer Management for Education: CE)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
วิชาแกน 12 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต 3
0001402 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
0002501 ท้องถิ่นศึกษา 3
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน 3
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3
กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
0002405 ดนตรีสำหรับชีวิต 3
0002406 การรู้สารสนเทศ 3
0002405 ดนตรีสำหรับชีวิต 3
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 3
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 3
0002506 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต 3
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 3
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 3
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น 3
0002602 การคิดและการตัดสินใจ 3
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจำวัน 3
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต 3
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3
0002805 เกษตรในชีวิตประจำวัน 3
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 3
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 3
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
วิชาแกน 12 หน่วยกิต
4091109 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
4131401 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4132401 คณิตศาสตร์ดีสครีตและโครงสร้าง 3
4113305 สถิติและการวิจัย 3
วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต
4131101 ระบบฐานข้อมูล 3
4132102 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล 3
1553609 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4132201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3
4133201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3
4133202 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3
4134201 ความมั่นคงของสารสนเทศ 3
4134203 การออกแบบและบริหารระบบเครือข่าย 3
4134902 สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3
4131302 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 3
4132301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
4133301 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3
4133302 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3
4134901 โครงงานนักศึกษา 3
4132402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3
4132403 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
4133401 ระบบปฏิบัติการ 3
4133503 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4132202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3
4133203 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
4133204 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3
4134302 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4132501 ระบบดิจิทัล 3
4133501 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3
4133502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3
4134501 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3
กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
4132404 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3
4133205 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3
4133206 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3
4134204 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ 3
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4133101 การบริหารศูนย์สารสนเทศ 3
4133207 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย 3
4133209 ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น 3
4133210 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3
4133211 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน 3
4133212 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย 3
4133213 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3
4133214 การสร้างโปรแกรมสื่อประสม 3
4133215 การออกแบบและสร้างเกมด้วยโปรแกรมประยุกต์ 3
4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติเชิงโต้ตอบ 3
4133217 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3
4133218 การเรียนการสอนบนเว็บ 3
4133219 การสร้างโปรแกรมเว็บเซอร์วิส 3
4133220 การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและเว็บ 3
4133221 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4133222 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3
4133223 การจัดการองค์ความรู้ 3
4133224 คลังข้อมูล 3
4133303 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3
4133304 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล 3
4133402 การวิจัยดำเนินงาน 3
4133403 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริการ 3
4133404 การบริหารโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
4133405 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3
4133504 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3
4133505 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 3
4133908 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6
4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หรือ
4134803 การเตรียมสหกิจศึกษา 2
4134804 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต