อบรมเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา

อบรมเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้

เรื่อง การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. CE หมู่1 และ หมู่ 2 อบรมในวันที่ 30-31-1 มิถุนายน 2561
2. IT และ CT อบรมในวันที่ 31-2 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้