การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา สำหรับนักศึกษาไอทีชั้นปีที่ 3

การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา สำหรับนักศึกษาไอทีชั้นปีที่ 3

ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นที่ 3 เพื่อเป็นการเสริมความรู้ ทักษะ ในเนื้อหาที่นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา ทั้งนี้การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา จะเป็นสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการทำโครงการงานพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำโครงงานในชั้นปีที่ 4 ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาในระหว่างปิดภาคเรียนค้นคว้าและฝึกทักษะเพิ่มเติมอีกด้วย

กำหนดการโครงการ การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา

วันที่  6 – 8 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 3 (กลุ่ม IT + CT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  101

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 3 (กลุ่ม CE) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  203

วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร ห้อง
 6 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
  •  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงานนักศึกษา
  • การเลือกหัวข้อโครงงานนักศึกษา
  • การสืบค้นเอกสาร วารสาร งานวิจัย
 ผศ.ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย

อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ

 101
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ

อ.ศิโรรัตน์ กุลวงศ์

203
 7 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
  •  การเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา
  • การเขียนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • การเขียนวิธีการศึกษาและขั้นตอนการจัดทำโครงงาน
  • การเขียนผลการศึกษาและสรุปผล ข้อเสนอแนะ
 ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย

อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ

 101
อ.จิรวดี โยยรัมย์

อ.นิธินันท์ มาตา

203
  8 เมษายน 2562  08.30 – 16.30 น.
  •  ขั้นตอนการจัดทำโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดรูปแบบเอกสารและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ

อ.พิชิต วันดี

 101
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ

อ.จิรวดี โยยรัมย์

203

แชร์ข่าวนี้