การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5

ประกาศ เรื่องการอบรมเสริมทักษะประจำปี ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3

1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน เข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนเว็บไซต์ด้วย HTML5 ภายในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ตามห้องปฏิบัติการที่กำหนด
1.1 IT และ CT ห้อง 201
1.2 CE ห้อง 202
2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะความรู้ เรื่อง การเขียนแบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ตามห้องปฏิบัติการที่กำหนด 
2.1 IT ห้อง 101
2.2 CT ห้อง 201
2.3 CE หมู่ 1 ห้อง 202
2.4 CE หมู่ 2 ห้อง 203

หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่เข้าอบรมจะมีผลต่อการลงทะเบียนและการสอบหัวข้อเสนอโครงงานของนักศึกษา

แชร์ข่าวนี้