โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (BRICC III)

  เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

 


 • หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโลกออนไลน์ เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยข้อมูลที่เผยแพร่นั้นจะเน้นไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ฉาบฉวย และสุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสร้าง และนำเสนอสื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกที่ชัดเจนแก่เยาวชนในการเข้าถึง และใช้งานให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทำให้การสร้างสื่อสร้างสรรค์เป็นไปได้ยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความต้องการสื่อสร้างสรรค์น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงต้องมีวิธีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและนำเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นจริง

เพื่อตอบปัญหาดังกล่าว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงจัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมวิธีการสร้างสื่อที่ดี สร้าง รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในรูปของสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motion
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาให้สามารถสร้างสื่อด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
  3. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานสร้างสรรค์สามารถพัฒนางาน และนำเสนองานสู่สาธารณชน
  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว ด้วยการทำกิจกรรมร่วมกัน
  5. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในระยะยาว

 • ระยะเวลาการประกวด
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion ตั้งแต่บัดนี้ – ธันวาคม 2561
  2. ประกาศรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครที่นี่ ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561
  3. ส่งผลงานเข้าประกวดภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  4. ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
  5. ประกวดรอบชิงชนะเลิศโดยคณะกรรมการทำการตัดสิน และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3

 • ขั้นตอน เงื่อนไข และกติกา
 • หัวข้อการประกวด : เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

แนวคิด :: เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการนำไอทีเข้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่นด้านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านเครือข่ายโทรคมนารม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ขั้นตอนการสมัคร และส่งผลงาน
 • รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถ สมัครได้ที่นี่  ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561 ใน 1 ทีม ประกอบไปด้วยครู/อาจารย์ 1 คน และนิสิต/นักศึกษาไม่เกิน 4 คน แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครตัวจริง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/DVD (ไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) และส่งผลงานมาที่ อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 • คณะกรรมการดำเนินงานทำการคัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 6 ทีม เพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 10 มกราคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องนำงานมานำเสนอกับคณะกรรมการตัดสิน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562


หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผลงานจะต้องมีความยาว 2-5 นาที
 • Stop Motion ที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ หลากหลายในการสร้างเช่น Adobe Premiere Pro, Sony Vegus, Proshow ฯลฯ และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
 • เนื้อหาในสื่อดิจิทัจสร้างสรรค์ต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคลหรือกลุ่มใด
 • ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน
 • คณะกรรมการของสงวนลิขสิทธิ์ในการนำผลงานที่เข้าร่วมการประกวด มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รณรงค์หรือการพัฒนาได้ และสามารถนำผลงานไปเผยแพร่เพื่อสาธารณะประโยชน์ได้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


เกณฑ์การพิจารณาผลงาน

 • องค์ประกอบด้านเนื้อหา 35  คะแนน
 • องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 35 คะแนน
 • องค์ประกอบด้านเทคนิคการนำเสนอ 30 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน) ทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
 • รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน) ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม

 


ดาวน์โหลดเอกสาร==> โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

สมัครที่นี่

สถานที่จัดงาน…. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร 085-337-3537   

แชร์ข่าวนี้