กำหนดการอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

โดยจะจัดโครงการในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการนี้ ทางคณะจึงขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เข้าร่วมโครงการ ตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
12.30 น. – 12.50 น. ลงทะเบียน
12.50 น. – 13.00 น. พิธิเปิด โดยคณบดีคณะวิทยาศตร์
13.00 น – 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีขณะฝึกงาน และการสร้างความประทับใจครั้งแรก”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ นามวิชา

14.00 น. – 15.00 น. การบรรยาย เรื่อง “สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ ขณะฝึกงาน”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ นามวิชา

15.00 น.- 16.00 น. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมืออาชีพ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ นามวิชา

 * หมายเหตุ  การแต่งการชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้