รวมภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล

รวมภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับวิทยาการข้อมูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน สำหรับวิทยาการข้อมูล (Python Programming for Data Science Workshop)ให้แก่บุคลากรทั่วไป อาจารย์ และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานของตนเอง

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและ อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ในครั้งนี้รวมจำนวนกว่า 30 คน  ได้จัดขึ้นในระหว่างที่ 4 – 5 เมษายน 2562  ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น2 ห้องหงส์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้