ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย

ระดับชาติ

– Yathongchai, W., Angskun, J. and Fung, C. C. (2017). An Ontology Model for Developing a SQL Personalized Inteligent Tutoring System. Naresual University Journal science and Technology, 25(4) : 88-96.

– วิไลรัตน์ ยาทองไชย และจิติมนต์ อั่งสกุล. (2556). ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ: นวัตกรรมแห่งการ เรียนรู้ยุคใหม่. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science, 7(1) : 101-117.

– Wilairat Yathongchai, Supakit Niwattanakul and Jititmon Angskul. (2013). SQL Learning Object Repository using Ontology. ECTI-CARD 2013 5th Conference on Application Research and Development, Suranaree University of Technology, Thailand, May 8-10, 2013.

ระดับนานาชาติ

– Wilairat Yathongchai, Thara Angskul and Jitimon Angskul. SQL Learning Object Ontology for Intelligent tutoring system. The International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2013), Hong Kong China, July 6-7, 2013.

– Wilairat Yathongchai, Thara Angskul and Jitimon Angskul. SQL Learning Object Ontology for Intelligent tutoring system. International Journal of e-Education, e-Business, eManagement and e-Learning. Vol 3, No.2, April 2013.

– Chusak Yathongchai, Wilairat Yathongchai, Thara Angskun and Jitimon Angkun, Learner Classification Based on Learning Behavior and Performance, The 2013 IEEE Conference on Open Systems, Kuching, Malaysia, Dec 2-4, 2013, pp. 66-70.

– Nittaya Kerdprasop, Ekkachai Naenudorn, Jatsada Singthongchai, Wilairat Yathongchai, Chusak Yathongchai and Kittisak Kerdprasop, Knowledge Mining in Higher Education , International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Issue 7, Volume 6, 2012, pp.861-872.

– Wilairat Yathongchai, Chusak Yathongchai, Nittaya Kerdprasop and Kittisak Kerdprasop, Factor analysis with Data mining Technique in Higher Educational Student Drop out, The 11th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU ’12), Singapore, May 11-13, 2012.


2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ

– กมลรัตน์ สมใจ. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.  บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.

– กมลรัตน์ สมใจ. (2549).  การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.  บุรีรัมย์  : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

งานวิจัย

– กมลรัตน์ สมใจ และคณะ.  (2551).  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนจากการจำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการเตรียมความพร้อม 2 แบบในวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เรื่องระบบสารสนเทศสำนักงานงาน. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

– กมลรัตน์ สมใจ และคณะ.  (2552).  การพัฒนาระบบประเมินผลการสอนผ่านเครือข่ายของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ .  รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
– กมลรัตน์ สมใจ.  (2560). สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารรมยสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  15(1) : (189-200).

– กมลรัตน์ สมใจ. (2562). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บที่มีระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับอุดมศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562.


3. อาจารย์ชูศักดิ์ ยาทองไชย

ระดับนานาชาติ

– Chusak Yathongchai, Wilairat Yathongchai, Thara Angskun and Jitimon Angkun, Learner Classification Based on Learning Behavior and Performance, The 2013 IEEE Conference on Open Systems, Kuching, Malaysia, Dec 2-4, 2013, pp. 66-70.

– Nittaya Kerdprasop, Ekkachai Naenudorn, Jatsada Singthongchai, Wilairat Yathongchai, Chusak Yathongchai and Kittisak Kerdprasop, Knowledge Mining in Higher Education , International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Issue 7, Volume 6, 2012, pp.861-872.

– Wilairat Yathongchai, Chusak Yathongchai, Nittaya Kerdprasop and Kittisak Kerdprasop, Factor analysis with Data mining Technique in Higher Educational Student Drop out, The 11th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology (EDU ’12), Singapore, May 11-13, 2012.


4. อาจารย์นพพล เชาวนกุล

-ชลิตา เจริญเนตร, เก่ง จันทร์นวล และนพพล เชาวนกุล. (2560). การรู้จำใบหน้าโดยใช้เทคนิคการแบ่งตารางภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, 25-28 กรกฏาคม 2560, หน้า 481-484.


5. อาจารย์เก่ง จันทร์นวล

-ชลิตา เจริญเนตร, เก่ง จันทร์นวล และนพพล เชาวนกุล. (2560). การรู้จำใบหน้าโดยใช้เทคนิคการแบ่งตารางภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2017 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, 25-28 กรกฏาคม 2560, หน้า 481-484.


6. อาจารย์จิรวดี โยยรัมย์

– จิรวดี โยยรัมย์. (2555). ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

– จิรวดี โยยรัมย์, เปรม อิงคเวชชากุล. (2557). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนจากการจำจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีการเตรียมความพร้อมสองแบบในรายวิชาระบบฐานข้อมูล. งานประชมุผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

– จิรวดี โยยรัมย์, วิภาพร เซ็นรัมย์. (2560). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

– จิรวดี โยยรัมย์, สุระ ชนะประโคน. (2560). บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.


7. อาจารย์เปรม อิงคเวชชากุล

นิธินันท์ มาตา, แสงดาว นพพิทักษ์, ศิโรรัตน์ กุลวงศ์และเปรม อิงคเวชชากุล. (2558). การค้นหาปัจจยัเพื่อสร้างโมเดลสำหรับพยากรณ์การควบคุมประตูระบายน้ำ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT ครั้งที่ 7, 29-30 ตุลาคม 2558, หน้า 352-357.


8. อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ

– ปุริม ชฎารัตนฐิติ. (2555). Google App Inventor เครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2555 .203-210.

– ปุริม ชฎารัตนฐิติ. )2556). FTTx สดุยอดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2556 . 246-252.

– ปุริม ชฎารัตนฐิติ. (2557). ยูเอสบีพอรต์เชื่อมต่อมหัศจรรย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2557 .336-341.

– ปุริม ชฎารัตนฐิติ. (2558). AIML : Artificial Intelligence Markup Language. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2558. 235-240. – นฤพจน์ ม่วงศิริ และ ปุริม ชฎารัตนฐิติ. (2559). การพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารด้วยระบบแอนดรอยด์ผ่านจีพีเอส. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 . 463-470


9. อาจารย์ศิโรรัตน์ กุลวงศ์

– Kulwong, S., Lorwongtrakool, P., Mata, N., & Noppitak, S. (2015). The analysis of drainage paths in Chao Phraya river basin by graph theory. 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 29-30 October 2015. pp 290-294.

-นิธินันท์ มาตา, แสงดาว นพพิทักษ์, ศิโรรัตน์ กุลวงศ์ และเปรม อิงคเวชชากุล. (2558). การค้นหาปัจจัยเพื่อสร้างโมเดลสำหรับพยากรณ์การควบคุมประตูระบายน้ำ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT ครั้งที่ 7, 29-30 ตุลาคม 2558,หน้า 352-357.

– ศิโรรตัน์ กุลวงศ์. (2557). มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย 802.11n สำหรับอุปกรณสื่อสารยุคใหม่ . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, (2)30 , 328 -335.


10. อาจารย์นิธินันท์ มาตา

– พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล, เฉลิมชัย หล่อวงศ์ตระกลู และนิธินันท์ มาตา. (2560). Perfume Classification using Electronic Nose. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCCIT ครั้งที่ 13, 6 – 7 กรกฏาคม 2560, หน้า 70 – 74.

– Kulwong, S., Lorwongtrakool, P., Mata, N., & Noppitak, S. (2015). The analysis of drainage paths in Chao Phraya river basin by graph theory. 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 29-30 October 2015. pp 290-294.

-นิธินันท์ มาตา, แสงดาว นพพิทักษ์, ศิโรรัตน์ กุลวงศ์และเปรม อิงคเวชชากุล. (2558). การค้นหาปัจจยัเพื่อสร้างโมเดลสำหรับพยากรณ์การควบคุมประตูระบายน้ำ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NCIT ครั้งที่ 7, 29-30 ตุลาคม 2558,หน้า 352-357.