ยินดีต้อนรับ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน....
วัน อาทิตย์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ชื่อผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป    กำลังใช้งาน   
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)
วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
   1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)
   2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology: CT)
   3) กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer Management for Education: CE)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา9หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก3หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 98หน่วยกิต
วิชาแกน12หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 78หน่วยกิต
วิชาบังคับ60หน่วยกิต
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา12หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 8หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา9หน่วยกิต
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น3
0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3
0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 13
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิต
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการดำรงชีวิต3
0001402 จิตวิทยาการดำเนินชีวิตกับการพัฒนาตน3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิต
0002501 ท้องถิ่นศึกษา3
0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์6หน่วยกิต
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน3
0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต3
กลุ่มวิชาเลือกให้เลือกเรียน3หน่วยกิต
0002405 ดนตรีสำหรับชีวิต3
0002406 การรู้สารสนเทศ3
0002405 ดนตรีสำหรับชีวิต3
0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม3
0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก3
0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์3
0002506 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับชีวิต3
0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย3
0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน3
0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น3
0002602 การคิดและการตัดสินใจ3
0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต3
0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจำวัน3
0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการดำรงชีวิต3
0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม3
0002805 เกษตรในชีวิตประจำวัน3
0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ3
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน3
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น3
2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 98หน่วยกิต
วิชาแกน12หน่วยกิต
4091109 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
4131401 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
4132401 คณิตศาสตร์ดีสครีตและโครงสร้าง3
4113305 สถิติและการวิจัย3
วิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า78หน่วยกิต
วิชาบังคับ60หน่วยกิต
4131101 ระบบฐานข้อมูล3
4132102 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล3
1553609 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
4132201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ3
4133201 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์3
4133202 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต3
4134201 ความมั่นคงของสารสนเทศ3
4134203 การออกแบบและบริหารระบบเครือข่าย3
4134902 สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
4131301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์3
4131302 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง3
4132301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ3
4133301 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ3
4133302 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล3
4134901 โครงงานนักศึกษา3
4132402 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม3
4132403 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์3
4133401 ระบบปฏิบัติการ3
4133503 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3
วิชาเลือกเฉพาะกลุ่มวิชา12หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4132202 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ3
4133203 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ3
4133204 วิศวกรรมซอฟต์แวร์3
4134302 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4132501 ระบบดิจิทัล3
4133501 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น3
4133502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส3
4134501 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์3
กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
4132404 คอมพิวเตอร์กราฟิก3
4133205 การสร้างภาพเคลื่อนไหว3
4133206 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน3
4134204 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้3
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า6หน่วยกิต
4133101 การบริหารศูนย์สารสนเทศ3
4133207 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย3
4133209 ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น3
4133210 การประมวลผลภาพดิจิทัล3
4133211 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน3
4133212 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย3
4133213 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์3
4133214 การสร้างโปรแกรมสื่อประสม 3
4133215 การออกแบบและสร้างเกมด้วยโปรแกรมประยุกต์3
4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติเชิงโต้ตอบ3
4133217 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา3
4133218 การเรียนการสอนบนเว็บ 3
4133219 การสร้างโปรแกรมเว็บเซอร์วิส 3
4133220 การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบและเว็บ 3
4133221 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ3
4133222 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3
4133223 การจัดการองค์ความรู้3
4133224 คลังข้อมูล3
4133303 ระบบผู้เชี่ยวชาญ3
4133304 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล3
4133402 การวิจัยดำเนินงาน3
4133403 ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่และข่ายงานบริการ3
4133404 การบริหารโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
4133405 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น3
4133504 ไมโครคอนโทรลเลอร์3
4133505 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน3
4133908 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ3
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพไม่น้อยกว่า8หน่วยกิต
4134801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ6
4134802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ3
หรือ
4134803 การเตรียมสหกิจศึกษา2
4134804 สหกิจศึกษา6
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต

รุ่นเว็บเบราเซอร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ฝากข้อความถึงสาขาวิชา
ถึง:
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อความมาใหม่ 0 จากทั้งหมด 18 ข้อความ
ข่าวสารไอที..น่ารู้

เว็บไซต์แนะนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระบบสอบออนไลน์
ระบบสอบออนไลน์
ห้องค้นคว้าสาขาวิชาฯ
ห้องค้นคว้าและวิจัยสาขาวิชา คอมฯ &ไอที
ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษา
ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาและบัตรประจำตัวด้วยเทคโนโลยี RFID
อุณหภูมิห้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์
อุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์
0.0

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์

สถิติผู้เข้าชม
 
51946
เริ่มนับการเข้าชมเมื่อ: 7 ก.ค. 2558